Header Ads Widget

Doğal güzellikler Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

2023 Yılı Bozkır Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı


2023 Yılı Bozkır Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyon Kararı şu şekilde karara bağlanmıştır.

a) 25.05.2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "2023 Yalı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ"

b) Kaymakamlık Makamının 06.06.2023 tarihli ve E-60398215-212-3846470 sayılı Oluru, İlgi (a) teblig gereğince, 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlayacak olan Kurban
Bayramı'nda, (ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların, kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde bizzat kesmeleri veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, aynca kurban kesilecek yerleri tespit etmek, bununla ilgili gerekli usul ve esasları belirlemek amacıyla, ilgi (b) Kurban Hizmetleri Komisyon Onayı ile İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonumuz, 12 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 10:00" da Kaymakam Vekili Tolga TURAN'ın Başkanlığında; İlçe Müftülüğü, İlçe Belediyesi, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Türkiye Diyanet Vakfi
Şube temsilcisinin katılımlarıyla toplanarak, aşağıdaki kararlar almıştır:

I- 2023 Yılı Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesecek vatandaşlarımızın bu görevlerini ifa ederken kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak amacıyla, şehir içinde ve dışında ihtiyacı karşılayacak sayıda kurbanlık hayvan satılacak ve kesilecek yerler tespit edilerek, vatandaşlarımızın kurbanlarını belirlenen kesim yerlerinde kesmelerinin teşvik edilmesine ve bunun için gerekli tedbirlerin alınmasına,

2- Kurbanlık hayvan satış yerlerinin bayramdan 15 gün önce hazır hale getirilerek, bu tarihten önce kurbanlık hayvan satış yerlerine hayvan hareketinin başlatılmamasına, bu mekânların, insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan refahı gözetilerek etrafı branda ile çevrili, üstü kapalı; satıcı, alıcı ve diğer vatandaşların su, tuvalet, kapalı oturma yeri ve benzeri sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmasının sağlanmasına,

3- Kurban kesim yerlerinin, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, aydınlatma ve havalandırması bulunan, sağlık ve temizlik şartlanna uygun mekanlardan seçilmesine, ayrıca yetiştirici, satıcı, alıcı, görevli personel, kasap, kasap yardımcısı ve diğer vatandaşların su, tuvalet, kapalı oturma yerleri ve benzeri sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesine, kurban kesim yerlerinde kesilen hayvanların deri ve sakatatlarının zayi olmadan amacına uygun bir şekilde değerlendirilmesi hususunda fiziksel veya diğer unsurlar doğrultusunda ilçe komisyon kararları gereğince gerekli tedbirlerin alınmasına, ihtiyaç duyulması halinde Pazar yerlerinin de kurban kesim yerine dönüştürülmesine,

4- "Kurban Satış Yerleri Kontrol Formu" Ek-5 ve "Kurban Kesim Yerleri Kontrol Formu" Ek-6 her kurban satış ve kesim yeri için, komisyonca belirlenen denetçilerce doldurulmasına, 60 üstü puanla değerlendirilen yerler için uygunluk, 60 puan altıyla değerlendirilen yerler için uygunsuzluk belgesi düzenlenmesine, Uygunsuzluk belgesi düzenlenen kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine "Standartlara Uygun Değildir" yazısı asılmasına, Kurban Bayramının ilk gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60'a çıkarmadığı takdirde komisyonca belirlenen ceza ile tecziye edilmesine,

5- İlçe Müftülüğünün ilgi tebliğin 5/k maddesinde tâdat edilen "Kurbanlık Hayvan Satış ve Toplu Kesim Yapılacak Yerlerde Uyulması Gereken Kurallar" göz önünde bulundurularak hazırlanan kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinin açık adreslerinin ilgili personel tarafından 07.06.2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar DHYS'ye girilmesine, ayrıca kurban satış ve kesim yerlerinin 16 Haziran 2023 Cuma gününden itibaren Kurul ve Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların (özellikle kaymakamlık, müftülük ve belediyelerin) web sitelerinde yayınlanmasına,

6- Kurban kesim işlemlerinin sağlıklı bir şekilde ve uygun bir ortamda yapılabilmesi için yerel yönetimlerle birlikte sivil toplum kuruluşlarının da faaliyet göstermesi teşvik edilerek, İlçemize kurbanlık hayvan giriş ve çıkışı yapılacak güzergahlarda şap hastalığı ve diğer hastalıklara karşı tedbirlerin alınmasına, Şarbon hastalığına karşı koruyucu aşısı bulunmayan hayvanların şarbon ile bulaşık bölgelere sevkine izin verilmemesine,

7- Kurban kesimi konusunda Halk Eğitim Merkezlerinde "20 saatlik Kesim Elemanı Yetiştirme ve Eğitme Kursları" düzenlenmesine devam edilerek, kurban kesim elemanı olarak görev almak isteyenlerin bu kurslara katılarak gerekli eğitimi aldıktan sonra "Kurs Bitirme Belgesi" almalarının sağlanmasına, ayrıca bu kurslara kurbanlarını kendileri kesecek olan vatandaşların da katılmalarının teşvik edilerek kursların ilgi görmesi için etkili çalışmaların yapılmasına,

8- Kurban kesim yerlerinde, Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından alınmış "Kurs Bitirme Belgesi" ve "Hijyen Eğitim Belgesi" olanların görevlendirilmesine,

9- Şehir merkezlerine yakın mahallelerde bulunan çifiliklerin de su, tuvalet, kapalı oturma yerlerini haiz kurban kesim yerleri oluşturmalarına, Tebliğ Ek-I ve Ek-2'de yer alan duyuru metnindeki hususlara uymalarına, kesim randevularını birinci bayram gününde yoğunluğu azaltmak için 3 bayram gününe yaymalarına teşvik edilmesine,

10- Kurban kesim yerlerinde komisyon üyesi kurum ve kuruluşlarca yeterli sayıda personel görevlendirilerek bu personel için tanıtıcı "Görevli Kimlik Kartı" ve Kesim Elemanı Kimlik Kartı" düzenlenmesine,

11- Bayram günlerinde trafikte oluşan yoğunluk dikkate alınarak özellikle kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine giden güzergahlarda ulaşımı kolaylaştıracak tedbirlerin alınması hususunda emniyet, jandarma ve zabıta birimleri ile işbirliği yapılmasına,

12- Büyükbaş hayvanların satış yerlerinden kaçırılmaması, yularlarının, ip ve urganlarının uzun ve sağlam olması için yetiştiricilerin ve satıcıların, kasap ve kasap yardımcılarının uyarılmasına, kesim yerlerinde görüntü ve koku kirliliği oluşmaması için belediyeler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

13-Kesim yerine götürülürken, araca bindirilirken ve indirilirken, kesilirken kurbanlık hayvanlara eziyet edilmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına; eziyet edenlere bu Tebliğin 19" uncu maddesinde belirtilen cezaların verilmesi cihetine gidilmesine,

14- Kurban kesim yerlerinde İlçe Müftülüğünce yeterli sayıda din görevlisi, Belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce veteriner hekim, Toplum Sağlığı Merkezince ihtiyaç duyulması halinde acil sağlık personeli, çevre sağlık teknisyeni, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığınca emniyet gücü ve benzeri personelin görevlendirilmesine,

15- Kurban kesiminin dini esaslara uygun olarak gerçekleşmesi gerektiği ve bu vecibenin, bayramın ilk 3 günü yapılacağı hususunda vaizler ve imam-hatiplerce, vaaz ve hutbeler başta olmak üzere yazılı ve görsel medyadan da yararlanılarak halkımızın bilgilendirilmesine,

16- Vekâletle kurban kesim organizasyonu yapan kuruluşlara kurban kesimi için vekâlet veren vatandaşların vekâletlerini dini ölçülere uygun bir şekilde vermeleri, Ayrıca, "kesimsiz kurbam" ibadetinin olmadığı hususunda bilgilendirme yapılmasına, Kurban ibadetinin bir yardım toplama kampanyası olmadığı, kesimsiz kurbanın veya kurban yerine yardım yapmanın kişiyi kurban borcundan kurtarmayacağı, kurban ibadeti niyetiyle hayvanın etinin azami ölçüde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kurban kesiminde çevre ve sağlık şartlarına riayet etmenin gerekli olduğunun hatırlaılmasına,

17- Başta hayvanlardan insanlara geçen hastalıklar olmak üzere, sağlık, çevre sağlığı, temizlik, etlerin işlenmesi, pişirilmesi, tüketilmesi, sakatatların çöpe atılmaması, sokak hayvanlarına verilmemesi, toprak içine derince gömülerek imha edilmesi ve benzeri konularda Kurban Rehberi'nden de yararlanarak vatandaşlarımızın bilgilendirilmesine, Kurban kesen ve hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve kasap yardımcıları ile kurban sahiplerinin etle temas eden uzuvlarında pislik, kir, hastalık ve yara olmaması, bu durumda onların kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, elde yara olduğu halde eldiven kullanmadan kesim işlemi yapılmışsa bu etlerin çok iyi pişirildikten sonra tüketilmesi hususunun, ilçe müftülüğünün koordinasyonunda din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza etkili bir şekilde duyurulmasına;

18- Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşasının önlenmesi için randevu sisteminin getirilmesi ve hayvan kesimi, yüzme, et paylaşımı ve benzeri işlemler esnasında sıra bekleyenleri sıkıntıya düşürmeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınmasına,

19- Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar, kurban satış yerlerine getirilemez. Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlardan her biri, bir kişi adına, deve ve sığır gibi büyükbaş hayvanlar bir kişiden yedi kişiye kadar ortak olarak kurban edilebileceği, bunun dışında kalan konularda Diyanet İşleri Başkalığı Din İşleri Yüksek Kurulu fetvaları esas olacağı, kurban satış yeri görevlileri tarafından yapılacak kontrollerde belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, özellikle büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını doldurmamış (kapak atmamış), kurban vasfı taşımayan hayvanların kurban satış yerine alınmayacağı salışına izin verilmeyeceği ve aykırı durumlarda yasal işlem başlatlacağına ilişkin, hayvan sahibi ya da çadır sahibinden "Kurban Satış Yeri Taahhütnamesi" Ek-4 alınarak arşivlenmesi, Yapıları konirollerde kurban olmaya uygun olmayan hayvanlar olduğu tespit edilirse, bunların (X) işareti ile işaretlenmesi, kurban olarak satın alınacak hayvanların "Hayvan Kimlik Sistemi"ne kayıtlı olanlardan seçilmesinin teşvik edilerek gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan sağlıklı, besili, veteriner sağlık raporu/nakil belgesi olan, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan seçilmesi hususlarının din görevlileri tarafından vaaz, hutbe ve basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza etkili bir şekilde duyurulmasına,

20- Kurban olarak kesilen sığır cinsi hayvanlara ait kulak küpesi ve pasaportların, koyun ve keçi türü hayvanlara ait kulak küpelerinin Komisyonlarca belirlenen kişiler, kesim yerlerindeki görevliler, muhtarlar, din görevlileri, belediye zabıta memurları ve diğer yetkililer aracılığı ile ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kesim tarihinden itibaren 7 gün içinde teslim edilmesi hususu ile kurban alırken dikkat edilmesi gereken konuları ihtiva eden Ek-i'de yer alan bilgilerin, din görevlilerince vaaz, hutbe ve basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza duyurulmasına,

21-İlgi tebliğ ekindeki Ek-1 ve Ek-2'nin A4 kağıdı boyutunda çıktısı alınarak cami ilan panoları ile kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerine asılması/astırılması suretiyle ilgililerin bilgilendirilmesine, söz konusu bilgilendirmenin, vekaletle kurban kesim organizasyonu yapan kişi, dernek ve vakıflar ile mülkünde kurbanlık hayvan satışı ve kurban kesimi yapan üreticilere de yapılmasına,

22- İlgi tebliğin 3'üncü bölümünde yer alan; başta salgın hastalıklar açısından dikkat edilecek hususlar, kurbanlık hayvan işletmeleri ve hayvan sevkleri ile ilgili alınacak önlemler olmak üzere, ilgili diğer hususlarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıtası ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, belgesiz hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin artınlmasına, Bozkır Belediyesince gerekli tedbirlerin alınmasına,

23- Kurban Bayramı öncesinde Kurbanlık hayvan sevklerinin kontrol ve denetimi açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatları ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk Kuvvetleri arasında sıkı iş birliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetim sayısının artırılmasına, Özellikle (Bozkır-Konya-Hadim ve Seydişehir yol güzergahları), ayrıca ihtiyaç duyulması halinde Komisyon Kararı ile yeni denetim noktalarının da belirlenebileceğine,

24- Kurbanlık hayvanların kulak küpe ve pasaportlarının toplanması, kayıtlannın silinmesi, kesim yeri olarak alternatif alanların belirlenmesi ve konu ile alakalı gerekli bilgilendirme ve duyuruların tüm vasıtalarla yapılmasına,

25- Kurban hizmetleri denetimlerinin Kurul ve komisyon üyesi kolluk kuvvetlerince ilgi tebliğin Ek-3'deki kontrol listesine uygun olarak yapılmasına,

26- Kurban Hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğinin 5. Maddesinin (m) fıkrasında belirtilen "Kesim Yerlerinde Komisyon Üyesi Kurum ve Kuruluşlardan yeterli sayıda personel görevlendirilir ve ücretleri Kurban Komisyon hesabından ödenir" hükmü gereğince İlçe komisyonlarınca belirlenen bir bedelin Kurban Satış ve Kesim yerlerinden tahsil edilerek açılacak hesaptan ilgili personele ödenmesine,

27- İlçe belediyesi tarafından kurbanlık hayvan satış ve kurban kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici tedbirleri de içeren bir yönetim planı hazırlanarak uygulanmasına, cadde, meydan ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra atıklar ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara gerekli yasal işlemlerin uygulanmasına, kurban atıklarını tedbir almadan toprağa veren tesislere 2872 sayılı kanunun 20'nci maddesinin (5) bendi gereğince, toplu kesimler için 293 188,00-TL, Bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7.283,00-TL idari para cezası Çevre Kanununun 24. maddesi kapsamında uygulanmasına,

28- İlgili mevzuat ve Kurul/Komisyon kararlarına aykırı hareket edenlerle ilgili olarak; Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri meydan gibi umuma açık ve kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyette bulunanlara 2872 sayılı Kanunun 20. maddesinin (s) bendi gereğince 3.036,00 TL idari para cezası uygulanmasına,

29- Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, acımasız ve zalimce işlem yapmak, dövmek, aç ve susuz bırakmak, bakımlarını ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik acı çektirmek yasak olduğundan, bu hükme aykırı davrananlara ve kesin olarak öldüğü anlaşılmadan hayvanların vücutlarına müdahalede bulunanlara 5 199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 14. maddesi birinci fıkrasının (a) bendine yöre, aynı kanunun 28. Madddesi (J) bendi gereğince hayvan başına 4.554,00 TL idari para cezasının yetkili makamlarca uygulanmasına;

30- Adı geçen kurumların kurbanla ilgili tüm çalışmalarını, birbirleriyle koordinasyon sağlayarak yürütmeleri gerektiğine,

31-İlgi tebliğ'de zikredilen hususları da dikkate alınarak İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonunca, İlçenin özelliklerine göre, gerekli tedbir, denetim ve kararların alınarak uygulamaya konulmasına,

32- Bu kararın birer örneğinin bilgi için; Bozkır Kaymakamlığına gereği için, Bozkır Belediye Başkanlığına, İlçe Jandarma Komutanlığına, İlçe Emniyet Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İlçe Tanm ve Orman Müdürlüğüne, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Müdurlüğüne ve Türkiye Diyanet Vakfı Bozkır Şubesine gönderilmesine,

Oy birliği ile Karar verilmiştir. 12.06.2023

Yorum Gönder

0 Yorumlar