Header Ads Widget

Doğal güzellikler Şehri Konya

Kategori günceleri

6/recent/ticker-posts

Danıştay : “Halk Eğitim Merkezlerinde Öğretmen Yerine Usta Öğretici Çalıştırılamaz”

Eğitim Sen, tarafından Muğla Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu hakkında açıklama yapıldı. Açıklamada, Danıştay’ın “Halk Eğitim Merkezlerinde Öğretmen Yerine Usta Öğretici Çalıştırılamaz” kararı hatırlatıldı.

Sendika şu açıklamayı yaptı,

Muğla Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda 2009-2010 öğretim yılında kadrosuz usta öğretici görevlendirilmesine ilişkin 06.01.2010 günlü iş sözleşmesinin 3. ve 4. maddeleri ile bu maddelerin tip sözleşmede karşılığı olan maddelerin;

  1. Anılan maddelerin dayanağı olan Temmuz 2006 günlü, 2586 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergenin; “Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerindeki öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları içinde” ibaresinin,
  2. 05.1977 günlü, 15943 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli Veya Ek Ders Görevi Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin “B. Usta Öğreticiler” başlıklı 12. maddesinin ikinci tümcesinde yer alan “okutulmasında” ibaresinin,
  3. 07.2002 gün ve 24804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 271/2 maddesinde yer alan “bağımsız olarak”, 271/3 maddesinde yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerinde” ibaresi ile “Öğretmenlik sorumluluğu” ibaresinin iptali istemiyle açtığımız davada Danıştay 2. Dairesi’nin 24.6.2014 gün ve E: 2010/4856, K: 2014/6374 sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmişti.

Bu kararı temyiz etmemiz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 29.11.2016 gün ve E:2014/5347, K: 2016/3163 sayılı kararıyla Temmuz 2006 günlü, 2586 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergenin “Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerindeki öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları içinde” ibaresi ile 3.7.2002 gün ve 24804 sayılı Resmi Gazete’de Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 271/2 maddesinde yer alan “bağımsız olarak”, 271/3 maddesinde yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerinde” ibaresi ile “ öğretmenlik sorumluluğu” ibaresi yönünden Daire kararının bozulmasına karar vermiştir.

Anılan kararda dava konusu düzenlemelerle öğretmen olma niteliklerini taşımayan usta öğreticilere bağımsız sınıf verilmek suretiyle öğretmenlik görevi yaptırılacağı, öğretmen olmayan kişilere öğretmen görev ve sorumluğu verilemeyeceği, usta öğreticilerin öğretmen görev ve sorumluğu içinde bağımsız sınıf verilerek değil, ancak bir öğretmen yanında ve onun gözetiminde sınıflarda görevlendirilebileceği belirtilmiştir.  Direnme yetkisi olmadığında Danıştay 2. Dairesi bu karara uyarak 29.11.2021 gün ve E:2019/3045, K: 2021/4532 sayılı kararıyla yukarda belirtilen düzenlemelerin iptaline karar vermiştir (ek-1). Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 20.06.2022 gün ve E:2022/1286, K:2022/2261 sayılı kararıyla onadığı bu karar uyarınca yaygın eğitim kurumlarında, halk eğitim merkezlerinde öğretmen ihtiyacı gerekçesiyle usta öğreticilere bağımsız sınıf verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu kurumlara atanabilecek el sanatları, nakış, seramik vb. alanların öğretmen atama kontenjanları tek sayılı rakamlarla ifade edilirken bu kararla birlikte çok daha fazla sayıda olması gerekmektedir. Her ne kadar anılan kararda belirtilen düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiş olsa da uygulama ve aynı düzenlemeler birkaç küçük değişiklikle temel olarak Mili Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde devam etmektedir. Bu bağlamda anılan karar doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı’na düşen görev, yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen atama kontenjanlarını arttırmaktır.  Sendikamız bu kararın usta öğreticileri de mağdur etmeyecek biçimde gereği gibi uygulanması için Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’ne 04.10.2022 tarihinde başvuru yapmıştır ve başvuruya verilecek cevaba göre gerekli her türlü çabayı gösterecektir.    

Anılan kararları ve bakanlık başvuru dilekçesini okumak için tıklayınız.

Danıştay kararı

Danıştay kararı 2

MEB’e başvuru

(BSHA)Yorum Gönder

0 Yorumlar